Черноглаво коприварче
Сипка
Червен синигер
Червен синигер
Градинско коприварче
Жълтоглаво кралче
Къдънка
Гарга
Сипка (Чинка)
Къдънка
Кълвач
Кълвач
Кълвач
Кълвач
Кълвач
Врабче
Врабче
Врабче
Врабче
Врабче
Гарга (Чавка)
Сойка
Коприварче
Конопарче
Горска зидарка
Зелен кълвач
Блатно синигерче
Блатно синигерче
Овесарка
Ливадна бъбрица
Ливадна бъбрица
Дрозд
Славей
Горска зидарка
Стърчиопашка
Градинска червеношиика
Червеношиика
Червеношиика
Червеношиика
Дрозд
Полска чучулига
Поен дрозд
Петнисто мухоловче
Петнисто мухоловче
Скорец
Ливадарче
Дърволаз
Ръждивогуше ливадарче
Ръждивогуше ливадарче
Белогушче
Белогушче
Синигер
Коприварче
Стърчиопашка
Стърчиопашка
Овесарка
Ливадарче
Лястовица
Врабче
Гарван
Кос

Сврака

Гълъб
Гълъб
Гугутка
Гугутка
Гугутка